Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

Σύσκεψη των Συν/κών Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Βιομηχανικής Τομάτας

 
Σύσκεψη των Συν/κών Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Βιομηχανικής Τομάτας την Πέμπτη 10 Φεβ. 2010 στα Γραφεία της στην Αθήνα (οδ. Αρκαδίας, αρ. 26, Αμπελόκηποι - Αθήνα) και ώρα 11:00 π.μ., διοργανώνει η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Η σύσκεψη γίνεται με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης και την ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Οργανώσεις σήμερα και ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τις συμβάσεις μεταποίησης που θα υπογραφούν μεταξύ των παραγωγών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων κατά την τρέχουσα μεταποιητική περίοδο.
Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την σύσκεψη είναι τα ακόλουθα :
1.       Ανασκόπηση προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου (2010) όσον αφορά την παραγωγή, την
διάθεση, τις τιμές παραγωγού και την εξόφληση των παραγωγών από τους μεταποιητές.
2.      Προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της Βιομηχανικής Τομάτας στην διάθεση των προϊόντων του κατά την τρέχουσα μεταποιητική περίοδο (2011).
  • Προοπτικές απορρόφησης του προϊόντος από την μεταποίηση.  
  • Τάσεις διαμόρφωσης των τιμών παραγωγού.
  • Τρόποι κατοχύρωσης καταβολής της αξίας των προϊόντων που θα παραδοθούν στην μεταποίηση.

3.      Διαβούλευση επί του σχεδίου Σύμβασης (επισυνάπτεται στο κάτω μέρος του κειμένου) μεταξύ των Οργανώσεων και των Μεταποιητικών μονάδων.
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της σύσκεψης και να αποτυπωθούν καλλίτερα τα όποια προβλήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  άμεσα με Fax στο 210 77 79 313 begin_of_the_skype_highlighting              210 77 79 313      end_of_the_skype_highlighting  (το αργότερο μέχρι την Τρίτη 8 Φεβ. 2011) τα εξής στοιχεία :
  • Ποσότητες (σε Τον.) που παρέδωσε η Οργάνωσή σας στην Μεταποίηση το 2010.
  • Τον μέσο όρο τιμών παραγωγού (σε €/κιλό) που καταβλήθηκαν στην Οργάνωσή σας από την Μεταποίηση το 2010.
  • Την πορεία εξόφλησης των παραγωγών, ειδικότερα το ποσό που δεν εξοφλήθηκε μέχρι σήμερα (σε €) από προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους (2010 ή τυχών προγενέστερες) συνολικά αλλά και αναλυτικά από ποιους μεταποιητές τι ποσά οφείλονται.
  • Επιγραμματικά τις απόψεις σας επί του επισυναπτόμενου σχεδίου Σύμβασης.
Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής του ο κάθε φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει την επισυναπτόμενη ‘’ΒΕΒΑΙΩΣΗ’’ και να την αποστείλει άμεσα με Fax στο 210 77 79 313, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 8 Φεβ. 2011.

«Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του τομέα αρμοδιότητάς σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή  σας», επισημαίνει σε σχετική επιστολή ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ Γιάννης Τσιφόρος.


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Από :
…………………………………

(Όνομα Φορέα)
Προς :


ΠΑΣΕΓΕΣ


ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26 , 115 26, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. :
…………………………………..
ΤΗΛ.: 210 74 99 400 begin_of_the_skype_highlighting              210 74 99 400      end_of_the_skype_highlighting  -526

Fax :
…………………………………..
FAX: 210 77 79 313

e-mail :
………………………………………

Ημερομηνία :
  …………………………………….


Κύριοι,
Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι :
Θα συμμετάσχουμε
………
[Σημειώσατε –Χ– στο αντίστοιχο τετράγωνο]
Αδυνατούμε να συμμετάσχουμε  
……….Θέμα :
Σύσκεψη των Συν/κών Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Βιομηχανικής Τομάτας.
Ημέρα : (διεξαγωγής)
Πέμπτη 10 Φεβ. 2011  
Ώρα :
11:00 π.μ.  

Τόπος :
Γραφεία της ΠΑΣΕΓΕΣ στην Αθήνα  (οδ. Αρκαδίας, αρ.26, Αμπελόκηποι - Αθήνα)Τον φορέα μας θα  εκπροσωπήσει/ουν (*) :

1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….

                       (* ) Προαιρετική συμπλήρωση ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Σήμερα ……………………. στ ….……………………..

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Η Οργάνωση Παραγωγών ………………………..................................

που εδρεύει στ… ……………………………., οδός ……………………….. αρ. …………………….
και ενεργεί για λογαριασμό των μελών της καθώς και των συνεργαζομένων με αυτήν γεωργών που ανα− φέρονται στην αλφαβητική κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καλούμενη στο εξής «Ο.Π.».

β) Η μεταποιητική επιχείρηση με την επωνυμία «………… ………………….....................................................…………………………………………………………..» που εδρεύει στ… …………………………., οδός …………………………αριθ. …………….
καλούμενη στο εξής «μεταποιητής».

Υπογράφοντας δια των νομίμων εκπροσώπων τους αντίστοιχα

α) ……………………………………………..............................

β) ……………………………………………...............................

Συμφωνήσαμε, συναποφασίσαμε και συνομολογήσαμε τα παρακάτω:

1. Η παρούσα σύμβαση αφορά ποσότητα ……………. τόνων τομάτας που προορίζεται για μεταποίηση, καλούμενη εφεξής «α΄ ύλη», η οποία αναμένεται να παραχθεί από έκταση …………… στρ.

Η εν λόγω ποσότητα δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, μέχρι και του ποσοστού ………………………… της ανωτέρω αρχικά συμφωνηθείσας ποσότητας με νεότερη σύμβαση των συμβαλλόμενων που προσαρτάται στην παρούσα και υπογράφεται το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2011.

2. Η Ο.Π. δύναται διά των μελών της να καλλιεργήσει τομάτα για μεταποίηση με πολλαπλασιαστικό υλικό, τρόπο προμήθειάς του, μέθοδο καλλιέργειας και προγραμματισμό που θα συμφωνηθούν από κοινού με τον μεταποιητή ως ακολούθως:

α) πολλαπλασιαστικό υλικό …………………………............
β) τρόπος προμήθειας……………………………........................
γ) μέθοδος καλλιέργειας…………………………....................
δ) λοιπές εισροές………………………………................................
ε) προγραμματισμός……………………………….........................

3. Η Ο.Π. υποχρεούται να εφαρμόσει:
α) όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για την παραγωγή πρώτης ύλης που να
ανταποκρίνεται στις ισχύουσες ποιοτικές προδιαγραφές
β) τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

4. Η Ο.Π. υποχρεούται να παραδώσει τις ως άνω συμφωνηθείσες ποσότητες πρώτης ύλης και ο μεταποιη− τής να τις μεταποιήσει σε τελικά προϊόντα, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με το παρακάτω προσωρινό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων:

Ποσότητα α΄ ύλης
(κιλά)
Περίοδος παραδόσεων
(από − μέχρι)

Το ως άνω χρονοδιάγραμμα οριστικοποιείται από τα συμβαλλόμενα μέρη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών μεταποίησης.
5. Η ποιότητα της πρώτης ύλης που παραδίδεται πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 217/2002.
Εφόσον σε παραδιδόμενο φορτίο πρώτης ύλης διαπιστωθεί μετά από την διενέργεια δειγματοληψίας ότι το ποσοστό της κατά βάρος ελλατωματικής πρώτης ύλης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του προαναφερόμενου ΚΑΝ (ΕΚ) 217/2002, είναι μεγαλύτερο του 10%, το εν λόγω φορτίο δεν γίνεται αποδεκτό για μεταποίηση και απορρίπτεται ως ακατάλληλο και μπορεί να επανέλθει για μεταποίηση μόνον μετά από διαλογή.
Σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας εξ αιτίας αθέτησης του χρονοδιαγράμματος παράδοσης/παρα− λαβής, οι όποιες επιπτώσεις βαρύνουν αυτόν που το αθετεί.
6. Η τιμή της πρώτης ύλης διαμορφώνεται όπως ο παρακάτω πίνακας βάσει της περιεκτικότητας σε Brix.
Brix
Τιμή πρώτης ύλης
3,00 − 3,99
4,00 − 4,09
4,10 − 4,19
4,20 − 4,29
4,30 − 4,39
4,40 − 4,49
4,50 − 4,59
4,60 − 4,69
4,70 − 4,79
4,80 − 4,89
4,90 − 4,99
5,00 − 5,09
5,10 − 5,19
5,20 − 5,29
5,30 − 5,39
5,40 − 5,49
5,50 − 5,59
5,60 − 5,69
5,70 − 5,79
5,80 − 5,89
5,90 − 5,99
6,00 και πάνωΤομάτες με Brix μικρότερο του 3,00 δεν παραλαμβάνονται.Το ποσοστό των καρπών που εμφανίζουν άλλα ποιοτικά ελαττώματα που ενδεικτικά μπορεί να είναι:

− Συνθλιμμένοι καρποί.
− Σκασμένοι καρποί με σχισμές μεγαλύτερες των δύο εκατοστών που εισχωρούν στο μεσοκάρπιο.
− Ανώριμοι καρποί ανοικτού κόκκινου χρώματος.
− Καρποί με υψηλό ποσοστό υποδόριων αποχρωματισμών.
− Καρποί με εγκαύματα από τον ήλιο.
− Καρποί με εσχαρώσεις στην επιφάνεια που προχωρούν στο μεσοκάρπιο (όπως «ξηρή κορυφή»).
   υπολογίζεται και καταβάλλεται γι’ αυτό το φορτίο τιμή ως εξής:
Φορτίο με ποσοστό
πρώτης ύλης με άλλα
ποιοτικά ελαττώματα
Ποσοστό απομείωσης
τιμής

7. Οι ως άνω συμφωνηθείσες τιμές αφορούν παράδοση πρώτης ύλης στην μεταποιητική μονάδα που εδρεύει ……………………………………………….

8. Οι ως άνω συμφωνηθείσες τιμές δύναται να διαφοροποιούνται ως κατωτέρω, κατά περίπτωση: α) τόπος παράδοσης διαφορετικός από τον οριζόμενο στην παραγ. 7 …………………….. β) συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης πρώτης ύλης ……………………..... γ) εφαρμογή ειδικής μεθόδου καλλιέργειας για την
πρώτη ύλη…………………………. δ) ……………………………… ε) ……………………………….

9. Ο μεταποιητής υποχρεούται να καταβάλει την αξία της α΄ ύλης για κάθε συμβαλλόμενο γεωργό μέσω της Ο.Π. αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό έμβασμα ως ακολούθως:

α) Προκαταβολή του 40% της αξίας της α΄ ύλης εντός 60 ημερών από το τέλος του μήνα παράδοσης.
Στο ποσό της προκαταβολής δύναται να συνυπολογίζονται τα ποσά που αφορούν τυχόν άλλες προκαταβολές ή/και εισροές που έχουν συμφωνηθεί στην παραγ. 2 της παρούσας.

Σε περίπτωση που η πληρωμή της προκαταβολής   καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ημερών  τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζονται στο ΠΔ 166/2003 ΦΕΚ (138 Α/5.6.2003) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”.

β) Εξόφληση του υπολοίπου 60% της αξίας της α’ ύλης εντός 120 ημερών από το τέλος του μήνα παράδοσης.

Σε περίπτωση που η εξόφληση καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) ημερών  τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζονται στο ΠΔ 166/2003 ΦΕΚ (138 Α/5.6.2003) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”.

10. Σε περίπτωση που η καταβολή της προκαταβολής ή της εξόφλησης πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμα από τις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, ο μεταποιητής καθίσταται υπερήμερος και τα καταβαλλόμενα εκπρόθεσμα ποσά βαρύνονται με τους αναλογούντες τόκους.

11. Ρήτρες διασφάλισης

α) προκειμένου να εξασφαλισθεί η πληρωμή της αξίας της α΄ ύλης, οι μεταποιητές οφείλουν να εκδώσουν εγγυητική επιστολή τράπεζας ποσού ……………………… € που αντιστοιχεί κατ’ εκτίμηση στην αξία της παραδοτέας α΄ ύλης, που έχει συμφωνηθεί στην παραγ. 1 της παρούσας.

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή παραδίδεται στην αντισυμβαλλόμενη Ο.Π. το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας.

Σε περίπτωση που η εν λόγω εγγυητική επιστολή δεν παραδοθεί εντός της ως άνω καθορισμένης προθεσμίας η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει.

Τα έξοδα έκδοσης της ως άνω εγγυητικής επιστολής βαρύνουν τον μεταποιητή.

Η Ο.Π. οφείλει να προβαίνει αντίστοιχα σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής ανάλογα με την πορεία καταβολής των προκαταβολών ή και τυχόν εξόφλησης παραδοθεισών παρτίδων α΄ ύλης.
Η εγγυητική επιστολή εκπίπτει υπέρ της Ο.Π. σε πρώτη ζήτηση αυτής στην περίπτωση που δεν θα τηρηθεί η προθεσμία καταβολής της αξίας της α΄ύλης, όπως αυτή έχει ορισθεί στην παραγ. 9 της παρούσας.

β) Στην περίπτωση που η Ο.Π. δεν παραδώσει ή ο μεταποιητής δεν παραλάβει τις παραπάνω συμφωνηθείσες ποσότητες ή μέρος αυτών υποχρεούται να καταβάλει ως ρήτρα στον αντισυμβαλλόμενο την αξία των ποσοτήτων που δεν παραδόθηκαν ή δεν παραλήφθηκαν αντίστοιχα, εκτός της περίπτωσης ανωτέρας βίας, όπως π.χ φυσικών καταστροφών, με υποχρέωση για την έγκαιρη ειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου.
γ) Σε περίπτωση που ο μεταποιητής με ευθύνη του δεν παραλάβει έγκαιρα φορτίο τομάτας και δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, αναλαμβάνει επί πλέον και το κόστος της υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και το φορτίο πληρούσε αρχικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

12. Η Ο.Π. οφείλει να ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα συλλογής και παραλαβής της α΄ύλης.
Ο μεταποιητής οφείλει να οργανώσει το πρόγραμμα παραλαβής της α΄ύλης, ώστε να εξυπηρετηθεί η όλη διαδικασία έγκαιρα και ικανοποιητικά.
13. Ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση και εκδίκαση οιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης που προκύπτει ή απορρέει κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της Ο.Π.

Όλα τα παραπάνω τα συνομολόγησαν, συναποφάσισαν και συναποδέχθηκαν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι αφού ανέγνωσαν καλά τους όρους της σύμβασης αυτής, τα υπέγραψαν σε δύο (2) αντίτυπα και από ένα αντίτυπο κρατούν τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ο.Π. . ………………

Για τη μεταποιητική επιχείρηση…………………..
http://www.paseges.gr/portal/cl/co/1804e5d0-1954-4717-bfe7-d9a6d127f01a

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr