Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

Μεταλλαγμένα, βιοποικιλότητα και κλιματικές αλλαγές στο σημερινό Συμβούλιο υπουργών περιβάλλοντος


 
Μετά τους υπουργούς Γεωργίας, στις 27 Σεπτεμβρίου, τώρα ήρθε η σειρά των υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αποσκοπεί να δώσει στα κράτη μέλη την ελευθερία να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σε τμήμα ή στο σύνολο της επικράτειάς τους. Για τον σκοπό αυτό συναντώνται σήμερα το πρωί στο Λουξεμβούργο, με την υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΤίνα Μπιρμπίλη, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Επίσης,, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν τα θέματα της βιοποικιλότητας, της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πέραν του 20%, καθώς και η προετοιμασία για την επικείμενη σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κανκούν.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η ελληνίδα υπουργός θα συναντηθεί διμερώς με τον Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα Περιβάλλοντος, Γιάνες Ποτότσνικ (Janez Potocnik) και την Επίτροπο για θέματα Κλιματικής Δράσης, Κόνι Χίδεγκααρντ (Connie Hedegaard).

Η πρόταση για τα μεταλλαγμένα
 Η πρόταση σχετικά με τις καλλιέργειες μεταλλαγμένων στα εδάφη της Ε.Ε. έχει κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να αντιμετωπιστεί η υπάρχουσα νομική αβεβαιότητα για το θέμα της καλλιέργειας μεταλλαγμένων, καθώς ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν η καλλιέργεια τους, ενώ άλλα την απαγορεύουν για λόγους ασφαλείας.
Ειδικότερα, οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν αν το σχέδιο κανονισμού αποτελεί μια λειτουργική και νομικά ισχυρή λύση και αν η πρόταση είναι σύμφωνη με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), τα οποία ζήτησαν την ενίσχυση της εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης των μεταλλαγμένων, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί με ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια ΓΤΟ σε προστατευόμενες περιοχές και ευαίσθητα οικοσυστήματα.
Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, αυτή αναγγέλθηκε πέρυσι και αφορά μια νέα προσέγγιση σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με την καλλιέργεια τους στο έδαφός τους. Η πρόταση, που υποβάλλεται τώρα στο Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος, ανακοινώθηκε τον Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία προτείνει μια προσέγγιση όσον αφορά την καλλιέργεια ΓΤΟ που συνίσταται στην τροποποίηση της οδηγίας 2001/18, το βασικό πλαίσιο για την καλλιέργεια ΓΤΟ, χωρίς να αλλάζει το επιστημονικό σύστημα στο οποίο βασίζεται η ΕΕ για την έγκριση των μεταλλαγμένων. Επίσης, τα μέτρα που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζεται σε άλλους λόγους πλην των επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον και να είναι σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ και τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Σημειώνεται πως για την τελική έγκριση, τόσο το Συμβούλιο των υπουργών όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
  • Σχέδιο κανονισμού για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός τους (12371/10 ADD 1)
  • Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ελευθερία των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών: (12371/10)
  • Σύσταση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των εθνικών μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες:
(OJ C 200 of 22 July 2010, p.1-5)
  • Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (16882/08)

Διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα

Το Συμβούλιο των υπουργών αναμένεται, επίσης, να εγκρίνει συμπεράσματα για την προετοιμασία της 16ης Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κανκούν από 29 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου. Βάσει αυτού του κειμένου, καθώς και από τις εργασίες του Συμβουλίου ECOFIN, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, θα καθορίσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συνέδριο.

Το ιστορικό της εν λόγω υπόθεσης έχει ως εξής: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου εξέφρασε την πεποίθηση της ΕΕ ότι, σε συνέχεια της διάσκεψης της Κοπεγχάγης, οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα θα πρέπει να προχωρήσουν βήμα-βήμα, τελικά στην υιοθέτηση μιας δέσμης συγκεκριμένων αποφάσεων κατά τη συνάντηση στο Κανκούν που θα οδηγήσει σε ένα νέο διεθνές καθεστώς για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2012, όταν το Πρωτόκολλο του Κιότο εκπνέει.
Η ΕΕ έχει ήδη ισχύουσα νομοθεσία σε - το πακέτο ενέργεια-κλίμα - που θα εξασφαλίσουν μέχρι το 2020 κατά 20% μείωση των εκπομπών σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Επιπλέον, η ΕΕ διατηρεί μια προσφορά υπό όρους μείωσης κατά 30% των εκπομπών, εφόσον υπάρχουν ανάλογες μειώσεις από άλλες ανεπτυγμένες χώρες και ενδεδειγμένη συμβολή των αναπτυσσόμενων χωρών.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
  • Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25 - 26 Μαρ. 2010 (EUCO 7/10).
  • Ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC): http://unfccc.int/2860.php;
  • Ανακοίνωση της Επιτροπής: "Διεθνής κλιματική πολιτική μετά την Κοπεγχάγη: τώρα δράση για την αναζωογόνηση της παγκόσμιας δράσης για την κλιματική αλλαγή» (7438/10).http://www.paseges.gr/portal/cl/co/685c4cd9-3434-45eb-9f46-adc2bf15aa28

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr