Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

Η ΚΑΠ στην πρώτη γραμμή «μειώσεων» της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Νέα σημαντική μείωση του προϋπολογισμού για την γεωργία», μείωση στην παρεμβατικότητα στις αγορές αλλά και στις άμεσες ενισχύσεις, που θα μπορούσαν επιπλέον να συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη, αύξηση της υποχρεωτικής κλιμάκωσης και των κεφαλαίων της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται για «μη γεωργικές δραστηριότητες» προβλέπει σχέδιο της ανακοίνωσης της Κομισιόν σχετικά με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. πάνω στο οποίο θα πρέπει οι Επίτροποι να αποφανθούν στις 24 Νοεμβρίου.

Σημειωτέον είναι το γεγονός δεν τοποθετεί την ΚΑΠ -το λιγότερο που μπορούμε να πούμε- ανάμεσα στις κοινοτικές πολιτικές «με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» στο μέλλον. Αυτό το έγγραφο προλογίζεται από τον πρόεδρο της Κομισιόν, κ. Μπαρόζο, και αντικατοπτρίζει τις πιο ακραίες προτάσεις για την προσεχή αγροτική αναθεώρηση. Πρόκειται για κατευθύνσεις τις οποίες συμμερίζεται σε κάποιο βαθμό και το περιβάλλον της Επιτρόπου για την Γεωργία κας Μπόελ, η οποία, εντούτοις, αντιτίθεται στην μερική επανεθνικοποίηση του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ και υπερασπίζεται την τήρηση ενός επαρκούς» προϋπολογισμού για την γεωργία.
Μετά και από τις 300 περίπου απαντήσεις που συλλέχθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, το σχέδιο ανακοίνωσης  της Κομισιόν από τις Βρυξέλλες, προτείνει τη συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των εξόδων της ΕΕ σε τρεις τομείς: αειφόρος ανάπτυξη και απασχόληση, κλίμα και ενέργεια -πλαίσιο βάση του οποίου το κείμενο σχεδιάζει την αναθεώρηση της ΚΑΠ- και η Ευρώπη μέσα στον κόσμο (πολιτική περί γειτνιάσεων, μάχη ενάντια στην φτώχια, διαχείριση της μετανάστευσης, ασφάλεια). Επίσης, προσβλέπει σε μία μείωση της διάρκειας των δημοσιονομικών προοπτικών από επτά σε πέντε έτη. Τέλος, συνιστά την σταδιακή κατάργηση όλων των αναθεωρήσεων που ισχύουν για τις συνεισφορές των κρατών-μελών, εκ των οποίων η βρετανική «επιταγή» και η δημιουργία ενός «σωστού» ίδιου πόρου, που θα μπορούσε για παράδειγμα να βασίζεται στο ποσό των προσφορών για τα επιδόματα των εκπομπών αερίου για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό θα επέτρεπε να απαλλαχθούμε από την έννοια της δίκαιης «επιστροφής».
Μια πολιτική «συμβατή με το περιβάλλον»
Για την ανάπτυξη και την εργασία, το σχέδιο της Κομισιόν επιμένει στην αναγκαιότητα του να «ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία» και επικαλείται μία «ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εργασία». Όμως, εισηγείται, επίσης, και «αύξηση της συγκέντρωσης, της συμμόρφωσης και των επιδόσεων» των διαρθρωτικών δαπανών για την οικονομική και κοινωνική συνοχή για  «την αποτελεσματική βελτίωση της σύγκλησης».
Σχετικά με τον τομέα «κλίμα και ενέργεια», το κείμενο υπογραμμίζει ότι «οι δαπάνες για τη συνοχή και αυτές για την ΚΑΠ θα έπρεπε να είναι ταυτόχρονα «συμβατές με το κλίμα» και συνδεδεμένες με τους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίου για το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε εθνικό επίπεδο».
Αισθητή μείωση του αγροτικού τμήματος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού
Σε αυτά τα πλαίσια το σχέδιο της Κομισιόν θυμίζει αρχικά ότι ανάμεσα στο 1988 και το 2013, «το συνολικό κομμάτι της άμεσης ενίσχυσης της γεωργίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ έπρεπε να μειωθεί από 61% σε 32%» και εξαιτίας των μέτρων του ελέγχου της ΚΑΠ, «αυτή η τάση θα πρέπει να ακολουθηθεί και μετά το 2013 σε ένα αμετάβλητο σενάριο».
«Για το μέλλον, μία αναθεώρηση και ένας εκσυγχρονισμός των αγροτικών δαπανών είναι απαραίτητες προκειμένου να συμπλέουν με τις αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, την συγκέντρωση στις προτεραιότητες και την ισοτιμία», συνεχίζει το κείμενο. «Ακόμα και αν είναι πολύ νωρίς να καθοριστούν οι λεπτομέρειες ή η ακριβής οξύτητα της μελλοντικής αναθεώρησης της ΚΑΠ, είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να κατευθύνεται σε δύο στόχους: Πρώτον, πρέπει να ακολουθήσει αποφασιστικά τον εκσυγχρονισμό της ΚΑΠ, επιτρέποντας την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και επικεντρώνοντας τις  δαπάνες εκεί όπου αυτές θα επιφέρουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Δεύτερον, πρέπει να προκαλέσει μια σημαντική νέα μείωση στο κομμάτι του προϋπολογισμού που αφορά στην γεωργία και να αποδεσμεύσει τις δαπάνες για τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ».
Μείωση των μηχανισμών παρέμβασης
Το σχέδιο ανακοίνωσης επιβεβαιώνει στη συνέχεια ότι «οι μηχανισμοί παρέμβασης της αγοράς θα μπορούσαν να μειωθούν κι άλλο ώστε να αποτελούν ένα πραγματικό δίχτυ ασφαλείας». Διαβεβαιώνει επίσης ότι «η επάρκεια των τροφίμων για έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό» θα μπορούσε να διασφαλιστεί «αυξάνοντας την αγροτική παραγωγή με την εντατικοποίηση της έρευνας, της τεχνικής βοήθειας και τη διασπορά της γνώσης».
Αλλαγές στις άμεσες ενισχύσεις
Για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος το κείμενο εξηγεί ότι «τα βασικά στοιχεία των καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης θα μπορούσαν να διατηρηθούν αν επικεντρωθούμε περισσότερο στα δημόσια αγαθά (ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, αειφόρος γεωργίας και κλιματική αλλαγή)».
«Οι άμεσες ενισχύσεις δεν θα πληρώνονται με βάση την προηγούμενη παραγωγή» μοντέλο «όλο και πιο δύσκολο να δικαιωθεί δεδομένου ότι οι περίοδοι αναφοράς θα γίνονται όλο και παλαιότερες» υπογραμμίζει το κείμενο. Διευκρινίζει ότι «η στήριξη θα μπορούσε να στοχεύει, ανάμεσα σε άλλα, τις μη υποχρεωτικές περιβαλλοντικές υπηρεσίες, τις αειφόρες αγροτικές πρακτικές ή την βελτίωση του φυσικού τοπίου στις περιοχές με υψηλή φυσική αξία».
Όλα αυτά, επιβεβαιώνει το σχέδιο ότι, «θα μπορούσαν να αφορούν μία μείωση των άμεσων ενισχύσεων χωρίς να καταλήγουμε σε επανασύνδεση της ενίσχυσης σε τομεακή βάση».
Εθνική συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων

Σύμφωνα με το κείμενο «οι νέες προκλήσεις και οι προβληματισμοί για το περιβάλλον» θα μπορούσαν επίσης να «αντιμετωπιστούν ως μία στρατηγική πιο ευρεία και από άλλες πολιτικές, δεδομένου ότι οι δαπάνες της ΚΑΠ θα επικεντρωθούν στους κύριους στόχους της ΚΑΠ όπως η αγροτο-διατροφική παραγωγή». «Ένα μέρος των πόρων που θα προέχονται από  τη μεταφορά αυτήν θα μπορούσε να επενδυθεί σε μέτρα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας  του αγροτο-διατροφικού τομέα ή να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που άπτονται του αγροτικού τομέα αλλά καλύπτονται σήμερα από άλλες πολιτικές, όπως για παράδειγμα η έρευνα, η απασχόληση και οι μεταφορές».
Όσο να είναι, επιμένει το σχέδιο, «πιο μεγάλες ευθύνες θα μπορούσαν να εναποτεθούν στα κράτη-μέλη σχετικά με τις υπάρχουσες δαπάνες της ΚΑΠ, καθώς οι άμεσες ενισχύσεις θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτηθούν από τις εθνικές εισφορές». Μια τέτοια αναθεώρηση της ενίσχυσης του εισοδήματος «μπορεί να ισχύσει σταδιακά» καθώς και να συνοδεύεται από μεταβατικές διατάξεις.
Τρίτος πυλώνας και αγροτική ανάπτυξη εκτός της γεωργίας

Τέλος, σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη «οι νέες προκλήσεις εκ των οποίων κάποιες συνδέθηκαν με τον ισολογισμό της υγείας, θα μπορούν πάντα να στηρίζονται» μέσα από αυτήν την πολιτική, διευκρινίζει το κείμενο και στα πλαίσια αυτά «μία απαραίτητη ρύθμιση (των έμμεσων ενισχύσεων) θα μπορούσε να είναι μία επιλογή για να ακολουθηθεί ο δρόμος που άνοιξε από τις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις της ΚΑΠ».
Μια διαφορετική προσέγγιση θα ήταν, σύμφωνα με το κείμενο, να «πολλαπλασιαστούν ακόμα περισσότερο οι δαπάνες της ΚΑΠ για τις νέες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής». «Με τη διαχείριση αυτών των στόχων σε έναν «τρίτο πυλώνα» της ΚΑΠ, ο οποίος να συνδέεται ειδικά με την προβληματική της κλιματικής αλλαγής» οι πόροι της ΕΕ θα μπορούσαν να είναι πιο «στοχευμένοι» στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.
Η αγροτική ανάπτυξη μπορεί επίσης να εξελιχθεί «ως ένα εργαλείο για την διαποίκιλση των δραστηριοτήτων και την προσφορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές», συνεχίζει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «για να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία των δαπανών της ΕΕ, θα πρέπει να κατευθύνουμε περισσότερους πόρους προς δραστηριότητες περιβαλλοντικές και μη αγροτικές». Συμπέρασμα του κεφαλαίου: «αυτό εγείρει το θέμα των σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική της σύγκλισης και την αγροτική ανάπτυξη».  
Οργισμένη έκπληξη του προέδρου της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου
για τον προϋπολογισμό

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Λαμασσουρ, δήλωσε στις 20 Οκτωβρίου «την έκπληξή του για το σχέδιο της ανακοίνωσης Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού», κρίνοντας ότι «είναι πάντα δυσάρεστο για τα μέλη του κοινοβουλίου να ανακαλύπτουν τέτοια κείμενα μέσω του τύπου». «Αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι αυτό, ακόμα κι αν δεν αναφέρει καθόλου νούμερα, αυτό το νεωτεριστικό κείμενο που σε μερικά σημεία του είναι έως και προκλητικό, μοιάζει μη πρέπον για μία Επιτροπή με ημερομηνία λήξεως και για μια εργασία αναθεώρησης η οποία βρίσκεται στο μέσον της πολυετούς συμφωνίας του 2006. Είναι, λοιπόν, επείγον ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορίσει με ακρίβεια στο ημερολόγιό του τις οικονομικές προτάσεις που προτίθεται να κάνει στα πλαίσια του νέου Σώματος Επιτρόπων.
Η επανεξέταση που είχε ζητηθεί το 2005 από το ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου τις Βρυξέλλες, που είχε καταλήξει σε συμφωνία  για τις οικονομικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013 είχε ζητήσει από την επιτροπή να αναλάβει μια επανεξέταση ολοκληρωμένη και σφαιρική που να καλύπτει όλες τις πτυχές των εξόδων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΠ και να δώσει την αναφορά της το 2008-2009. βασιζόμενο σε αυτή την επανεξέταση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με όλα τα ζητήματα. Αυτή η επανεξέταση θα ληφθεί επίσης υπόψη στα πλαίσια των ερχόμενων προπαρασκευαστικών εργασιών για τις οικονομικές προοπτικές.
Κρίσιμες ημερομηνίες : Aπό την αναθεώρηση του προϋπολογισμού στην αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2013

Νοέμβριος 2009: Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού
1ο εξάμηνο 2010: Ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον της ΚΑΠ και τις ερχόμενες οικονομικές προοπτικές
2ο εξάμηνο 2010: Δημόσια διαβούλευση
1ο εξάμηνο 2011:  Νομοθετικές προτάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ και τις οικονομικές προοπτικές
2ο εξάμηνο 2011: Τεχνικές συζητήσεις
1ο εξάμηνο 2012: Διαπραγματεύσεις
2ο εξάμηνο 2012: Εφαρμογή του νομικού πλαισίου

 
paseges.gr

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr