Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

Οι κανόνες τυποποίησης κατά την διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών


 
Την προσοχή των μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής και Διακίνησης φρούτων, λαχανικών και χυμών Incofruit Hellas στην τυποποίηση των διακινούμενων εσπεριδοειδών επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γ. Φραγκίστας, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Προς το σκοπό αυτό κοινοποιεί σχετικό έγγραφο της η Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Εφαρμογή τυποποίησης κατά την διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών» Συγκεκριμένα, στο έγγραφο
αναφέρονται τα εξής:
 «Με την έναρξη της παραγωγικής περιόδου των εσπεριδοειδών θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα σημεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την συγκομιδή, διακίνηση και εμπορία των εσπεριδοειδών για την περίοδο 2010-2011.
 Καταρχήν σας υπενθυμίζουμε ότι η τυποποίηση είναι υποχρεωτική τόσο κατά την διακίνηση στο εσωτερικό των Κρατών Μελών όσο και στα εξαγόμενα και εισαγόμενα προς και από τις Τρίτες Χώρες για όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά (ΚΥΑ 257543/31-07-2003. ΚΑΝ (ΕΚ) 1580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 Πιο συγκεκριμένα σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει του άρθρου 113α του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 παράγραφος 3. «ο κάτοχος προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που καλύπτονται από τα πρότυπα εμπορίας δεν επιτρέπεται να εκθέτει τα προϊόντα αυτά ούτε να τα προσφέρει προς πώληση, να τα παραδίδει ή να τα εμπορεύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο εντός της Κοινότητας (πχ. Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α.) παρά μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. και είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης αυτής».
 Ειδικά για τα εσπεριδοειδή κατά την έναρξη της εμπορικής περιόδου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ότι αφορά τα κριτήρια ωριμότητας δηλαδή, την περιεκτικότητα σε χυμό, τον χρωματισμό και τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (σχέση σάκχαρα/οξέα). Αναλυτικά οι προδιαγραφές αναφέρονται στον ΚΑΝ (ΕΚ) 1580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Σας επισημαίνουμε ότι ο χρωματισμός των εσπεριδοειδών κατά τη συγκομιδή, πρέπει να είναι τυπικός της ποικιλίας λαμβανομένης υπόψη της ζώνης παραγωγής. Τα πορτοκάλια γκι να έχουν ικανοποιητικές οργανοληπτικές ιδιότητες για τον καταναλωτή πρέπει ο δείκτης ωριμότητας (σχέση σάκχαρα / οξέα) να είναι τουλάχιστον επτά (7).
Τα εσπεριδοειδή τα οποία πληρούν τα κριτήρια ωριμότητας του ΚΑΝ(ΕΚ) Ι580/2007 με εξαίρεση τον χρωματισμό μπορούν να αποπρασινιστούν. Ο αποπρασινισμός επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι άλλοι φυσικοί οργανοληπτικοί χαρακτήρες και ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες των ποιοτικών ελεγκτών. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών ή άλλων ουσιών που μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των Καρπών είτε ξεχωριστά είτε σε μίγμα με τους χυμούς.
 Για τα εξαγόμενα σε Τρίτες Χώρες ή αποστελλόμενα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εάν εφαρμοστεί η τεχνική αποπρασινισμού Οα πρέπει στη συνέχεια να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη μεταφορά, διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι και κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν. Για το σκοπό αυτό η μεταφορά των «αποπρασινισμένων καρπών συνιστάται να γίνεται με ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέσα μεταφοράς.
 Επιπλέον, σε ότι αφορά τη σήμανση των μέσων συσκευασίας, flu πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του συσκευαστή ή /και αποστολέα, ο αριθμός καταχώρησης όπως αυτός Οα του αποδοθεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την εγγραφή του στην Βάση Δεδομένων, το είδος του προϊόντος, η καταγωγή του προϊόντος, τα εμπορικά χαρακτηριστικά, η ένδειξη της χρησιμοποίησης συντηρητικού μέσου. όπο3ς ορίζει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
II εφαρμογή των ανωτέρα) Οα πρέπει να είναι αυστηρή, ομοιόμορφη κι/ι χωρίς παρεκκλίσεις. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις Οα επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
 Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς την ευθύνη διακίνησης και πώλησης του προϊόντος, μη σύμφωνου με τις προδιαγραφές, φέρει ο κάτοχος του προϊόντος τη στιγμή του ελέγχου. Επισημαίνεται ότι όλοι οι συναλλασσόμενοι πρέπει να προβαίνουν σε αναγγελίες για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται από και προς χώρες της Ε.Ε.
 Οι ελεγκτές των Διευθύνσεων Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης καλούνται να είναι ιδιαίτερα αυστηροί στη διενέργεια ελέγχων κατά την έναρξη της εξαγωγής και διακίνησης των εσπεριδοειδών ιδιαίτερα σε ό.τι αφορά την τήρηση των απαιτήσεων ωρίμανσης και κυρίως στα φορτία πορτοκαλιών που έχουν υποστεί αποπρασινισμό.
 Οι Επόπτες Ποιοτικού Ελέγχου των Π.Κ.ΙΙ.Φ.και ΙΙ.Ε. καλούνται να εποπτεύσουν την ορθή εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιοχής ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό Οα πρέπει να προβούν σε έκτακτους, τυχαίους, δειγματοληπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης που να περιλαμβάνουν κάθε κατηγορία συναλλασσομένων της βάσης δεδομένων και να μας κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα των ελέγχων.

http://www.paseges.gr/portal/cl/co/d2431a6b-9922-4137-9d1e-b0c54d69e809

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr